MV Rak Gan Laew Dtong Wai Jai OST Sailab Rak Bpuan by Tookta The Voice [ENG SUB]

http://dai.ly/k6OKi9ZS6XHsVQiGyLg

Song title :  Rak Gan Laew Dtong Wai Jai (Love Already Must Trust Each Other) รักกันแล้วต้องไว้ใจ
Artist: Tookta The Voice

แววตา เธอ มัน ฟ้อง อะไร บางอย่าง
waew dtaa ter man fóng a-rai baang yàang
The look in your eyes is accusing something
เธอ กำลัง ปิดบัง ฉัน เรื่อง อะไร
ter gam-lang bpìt bang chăn rêuang a-rai
What are you concealing from me
อย่า ปล่อย ให้ ฉัน ว้าวุ่นใจ
yàa bplòi hâi chăn wáa-wûn-jai
Don’t let me be in tense
ให้ สงสัย อยู่ อย่างนั้น
hâi sŏng-săi yòo yàang nán
Being suspicious like that
ช่วย เอ่ยปาก บอก กัน เพียง สักคำ
chûay òie bpàak bòk gan piang sàk kam
Please speak and tell me even just one word

การกระทำ มัน ย้ำ ให้ คลางแคลงใจ
gaan grà-tam man yám hâi klaang-klaeng jai
Your action repeatedly makes me have doubt
มี อะไร ทำไม ต้อง โกหก ฉัน
mee a-rai tam-mai dtông goh-hòk chăn
If there’s anything why must you like to me
ก็ เรา เจอกัน แทบ ทุกวัน
gôr rao jer gan tâep túk wan
We met each other almost everyday
ทำไม ฉัน จะ ไม่รู้
tam-mai chăn jà mâi róo
Why wouldn’t I know
ว่า เธอ ดู เปลี่ยนไป ไม่ เหมือนเดิม
wâa ter doo bplìan bpai mâi mĕuan derm
That you look change not like the same

* ถ้า เธอ ยัง มี ใจรัก ฉัน
tâa ter yang mee jai rák chăn
If you still love me
อย่า โกหก กัน ได้ ไหม
yàa goh-hòk gan dâai măi
Can you not lie to me?
เธอ มี อะไร ก็ เล่า ให้ ฟัง · ไม่ต้อง เกรงใจ
ter mee a-rai gôr lâo hâi fang · mâi dtông grayng jai
If there’s anything, tell me, don’t be afraid
ถ้า เธอ ยัง มี ใจรัก ฉัน
tâa ter yang mee jai rák chăn
If you still love me
อย่า คิดว่า ฉัน ทน ไม่ไหว
yàa kít wâa chăn ton mâi wăi
Don’t think that I can’t tolerate
รัก กัน แล้ว ต้อง ไว้ใจ
rák gan láew dtông wái jai
Love already must trust each other
อย่า คิดว่า ฉัน รับ เธอ ไม่ได้
yàa kít wâa chăn ráp ter mâi dâai
Don’t think that I cannot accept you

ก่อนที่ คำว่า รัก เหลือ เพียงแค่ เงา
gòn têe kam wâa rák lĕua piang kâe ngao
Before the word love remain only a shadow
ก่อนที่ คำว่า เรา ต้อง กลายเป็น เหงา
gòn têe kam wâa rao dtông glaai bpen ngăo
Before the word us became loneliness
หาก เธอ ยัง แคร์ รัก ของ เรา
hàak ter yang kae rák kŏng rao
อย่า ให้ เขา มา เกี่ยว เลย
If you still care about our love
yàa hâi kăo maa gìeow loie
ฉัน ไม่ อยาก ลงเอย ด้วย น้ำตา
Don’t let him come seize it
chăn mâi yàak long-oie dûay nám dtaa
I don’t want to end up in tears

(Repeat */*)

Download : http://www.filefactory.com/file/71uzbi9d7r3z/