เก่งนักเดี๋ยวทุ่มรักใส่ Geng Nak Dieow Tum Rak Sai By Ayk Yuthasak Feat. Koi Chidchanok

เก่งนักเดี๋ยวทุ่มรักใส่ Geng Nak Dieow Tum Rak Sai  [So skilled! I’ll throw love at you!]
By Ayk Yuthasak Feat. Koi Chidchanok

เอา ไง ก็ ไม่ว่า มา
ao ngai gôr mâi wâa maa
What do you want just say it!
มา มองตา แล้วก็ เชิด ใส่
maa mong dtaa láew gôr chêrt sài
You make eye contact and then act stuck up
ไป เก็บกด มาจาก ไหน
bpai gèp gòt maa jàak năi
Where did all this repressed coming from?
จะ บึ้งตึง ถึงไหน กัน
jà bêung dteung tĕung năi gan
Until when are you going to sulk?

* พอที่ ไม่ อยาก พบเจอ
* por têe mâi yàak póp jer
When you don’t want to meet
แต่ ตัว เธอ ยัง ไม่ยอม ฟัง
dtàe dtua ter yang mâi yom fang
And you are not willing to listen
คนมึน ก็ คือ ฉัน
kon meun gôr keu chăn
The dazed person is me
เข้าใจ ไหม · หา · ยัย ตัวร้าย
kâo jai măi · hăa · yai dtua ráai
Do you understand, Miss Villain?
อย่า ปาก หมี
yàa bpàak mĕe
Don’t be a foul mouth!
ทำเป็น ดี เหนือ ใคร
tam bpen dee nĕua krai
Pretending to be good above other
อยาก โดน จัด ให้ ละกัน
yàak dohn jàt hâi lá gan
Don’t make me deal with you!

** เก่ง นัก
** gèng nák
So skilled!
เดี๋ยว ทุ่ม รัก เข้า ใส่
dĭeow tûm rák kâo sài
I’ll throw love at you!
จะ รีบ รับ ๆ · ไว้ · ไม่ ให้ ทัน
jà rêep ráp · wái · mâi hâi tan
Will hurry to pick up and won’t let you keep up
เก่ง นัก
gèng nák
So skilled!
เธอ ต้อง เจอ คนอย่างฉัน
ter dtông jer kon yàang chăn
You must face with a person like me
กอด กัน ทั้งวัน ฉัน ก็ ไม่ กลัว
gòt gan táng wan chăn gôr mâi glua
Hugging the whole day, I’m also not afraid

ซ้ำ (*,**) (**,**)
sám (*,**) (**,**)
Repeat (*,**) (**,**)

%d bloggers like this: