คนที่ฉันรอ Kon Tee Chan Ror by Mon Room 39

คนที่ฉันรอ Kon Tee Chan Ror by Mon Room 39

เฝ้ารอ เวลา ที่จะ ได้ เจอกัน
fâo ror way-laa têe jà dâai jer gan
Waiting for the time that we will meet
ต่อให้ มัน ช่าง นานแสนนาน · สัก แค่ไหน
dtòr hâi man châang naan săen naan · sàk kâe năi
No matter how long it’s going to be
ฉัน ก็ จะ รอ
chăn gôr jà ror
I will wait
ไม่ ท้อ และ ไม่เคย หมดหวัง
mâi tór láe mâi koie mòt wăng
I won’t be downhearted and never lose hope

เหมือน ส่วนหนึ่ง ของ ใจ
mĕuan sùan nèung kŏng jai
As though one part of my heart is missing
ยังขาด หายไป ยัง หมอง ยัง หม่น
yang kàat hăai bpai yang mŏng yang mòn
Still sad. Still melancholy
เหมือน ใจ มัน ร้อนรน
mĕuan jai man rón ron
As though my heart is restless
ต้องการ สักคน มา เติมเต็ม ใจ
dtông gaan sàk kon maa dterm dtem jai
I needed someone to come fill my heart
เฝ้ารอ เวลา ที่จะ ได้ เจอกัน
fâo ror way-laa têe jà dâai jer gan
Waiting for the time that we will meet
ต่อให้ มัน ช่าง นานแสนนาน · สัก แค่ไหน
dtòr hâi man châang naan săen naan · sàk kâe năi
No matter how long it’s going to be
ฉัน ก็ จะ รอ
chăn gôr jà ror
I will wait
ไม่ ท้อ และ ไม่เคย หมดหวัง
mâi tór láe mâi koie mòt wăng
I won’t be downhearted and never lose hope

** ก็ ยัง ไม่รู้ · ว่า เธอ อยู่ ที่ตรง ไหน
** gôr yang mâi róo · wâa ter yòo têe dtrong năi
** I still don’t know where you are
ยัง ไม่รู้ · จะ ได้ เจอกัน เมื่อไร
yang mâi róo · jà dâai jer gan mêua rai
I still don’t know when I will meet you
แต่ เรา ต้อง พบกัน สักวัน
dtàe rao dtông póp gan sàk wan
But we will meet someday
ก็ ฉันนั้น มั่นใจ · ว่า ฟ้า คง ไม่ โหดร้าย
gôr chăn nán mân jai · wâa fáa kong mâi hòht ráai
Well in a way I’m certain that the heaven probably won’t be cruel
แต่ อย่างน้อย น้อย ฉัน ก็ ยัง มี จุดหมาย
dtàe yàang nói nói chăn gôr yang mee jùt măai
But at the very least I still have a purpose
โลก ที่ เลวร้าย คง ให้ อยู่ เพื่อ เฝ้ารอ
lôhk têe leo ráai kong hâi yòo pêua fâo ror
The cruel world probably let me stay in order to wait
ฉัน จะ รอ เธอ
chăn jà ror ter
I will wait for you
ฉัน จะ ไม่ ท้อ
chăn jà mâi tór
I will not be downhearted
ฟ้า จะ ส่ง เธอ มา เจอ ฉัน สักวัน
fáa jà sòng ter maa jer chăn sàk wan
Heaven will send you to see me someday
คน ที่ ฉัน รอ
kon têe chăn ror
The person whom I waiting for

ฉัน เฝ้าคอย ตั้ง ตา
chăn fâo koi dtâng dtaa
I’m waiting for my turn
นั่ง ภาวนา · ให้ ฉัน เจอ เธอ
nâng paa-wá-naa · hâi chăn jer ter
Sit and pray that I’ll meet you
เพราะ มัน นาน เหลือเกิน ที่ ฉัน ต้อง เดิน · โดดเดี่ยว · ลำพัง
prór man naan lĕua gern têe chăn dtông dern · dòht dìeow · lam-pang
Because it’s too long that I have to walk in solitary all by myself
เฝ้ารอ เวลา ที่จะ ได้ เจอกัน
fâo ror way-laa têe jà dâai jer gan
Waiting for the time that we will meet
ต่อให้ มัน จะ นานแสนนาน · สัก แค่ไหน
dtòr hâi man jà naan săen naan · sàk kâe năi
No matter how long it’s going to be
ฉัน ก็ จะ รอ
chăn gôr jà ror
I will wait
ไม่ ท้อ และ ไม่เคย หมดหวัง
mâi tór láe mâi koie mòt wăng
I won’t be downhearted and never lose hope