พชรมนตรา Pachara Montra by Weir Sukollawat

พชรมนตรา Pachara Montra by Weir Sukollawat

ความอาถรรพ์ ที่ ไม่ จางหาย
kwaam aa-tăn têe mâi jaang hăai
The mystery that does not fade
ใคร ได้ ไป ต้อง เจอ ความมืดดำ
krai dâai bpai dtông jer kwaam mêut dam
Whoever who get it will meet with darkness
มีอันเป็นไป เพราะ การกระทำ
mee an bpen bpai prór gaan grà-tam
Suffer in disaster because of action
ต้อง ตกต่ำ ลง ทุกที
dtông dtòk dtàm long túk tee
Must be in depression every time

* วิญญาณ ครอบครอง แต่ โบราณ
* win-yaan krôp krong dtàe boh-raan
* Spirit possesses in ancient times
คือ แมวดำ · ตำนาน ที่ แห่งนี้
keu maew dam · dtam naan têe hàeng née
Is this legendary black cat
ถ้า ใคร มา ร้าย ทำ ตัวไม่ดี
tâa krai maa ráai tam dtua mâi dee
If anyone comes with bad intention and behaving badly
จะ ต้อง โดน ลงโทษ ทัณฑ์
jà dtông dohn long tôht tan
Will be punished

** พชรมนตรา มีอาถรรพ์
** pá-chon-mon-dtraa mee-aa-tăn
** There’s mystery in Pachara Montra
ถ้า ความโลภ เดิน เข้ามา
tâa kwaam lôhp dern kâo maa
If greed came in
จม กิเลส ตัณหา
jom gì-làyt dtan-hăa
Sinking in desire, passion
พา ตัว สู่ อันตรายแบบนั้น
paa dtua sòo an-dtà-raai bàep nán
It will lead one towards danger
พชรมนตรา · ใคร ครอบครอง
pá-chon-mon-dtraa · krai krôp krong
Whoever possess Pachara Montra
ไม่ใช่ เจ้าของ ๆ · มัน
mâi châi jâo kŏng · man
They are not it’s owner
ต้อง มี วัน
dtông mee wan
There will be a day
ต้อง มีอันเป็นไป
dtông mee an bpen bpai
There will be suffering in disaster

ซ้ำ (*,**)
sám (*,**)
Repeat (*,**)