ยิ่งใกล้ใจยิ่งสั่น Ying Glai Jai Ying San by Bow Maylada

ยิ่งใกล้ใจยิ่งสั่น Ying Glai Jai Ying San (The closer the heart, the more I’m shaking) by Bow Maylada

แค่ มองตา ก็ ยัง หลบ
kâe mong dtaa gôr yang lòp
Just making eye contact and I’m avoiding
กลัว เธอ ค้นพบ ว่า มี ใจ
glua ter kón póp wâa mee jai
Fear that you will find out that I have heart for you
มี เธอ คนเดียว เป็น ความหมาย
mee ter kon dieow bpen kwaam măai
There’s only you alone who is significant
ของ หัวใจ ที่ เงียบงัน
kŏng hŭa jai têe ngîap ngan
To the silent heart

* อบอุ่น ทุกครั้ง ที่ ใกล้ เธอ
* òp ùn túk kráng têe glâi ter
* Warm every time near you
ไม่ เจอ ก็ เหม่ ออ ยู่อย่างนั้น
mâi jer gôr mày or yôo yàang nán
Distracted when I don’t see you
ลังเล และ ไหวหวั่น
lang-lay láe wăi wàn
Hesitate and shaken
ก็ แอบ รัก เธอ ทั้ง ใจ
gôr àep rák ter táng jai
Well I secretly in love with you whole heartedly

** รู้ บ้าง ไหม
** róo bâang măi
** Did you know?
ยิ่ง เจอกัน ฉัน ยิ่ง รัก
yîng jer gan chăn yîng rák
The more I see you, the more I love you
หัก ใจยิ่งลำบาก
hàk jai yîng lam-bàak
Breaking it off is even more difficult
ไม่ อยาก ให้ เธอ หายไป
mâi yàak hâi ter hăai bpai
I doesn’t want you to disappeared
ยิ่ง หลบ ก็ ยิ่ง คิดถึง
yîng lòp gôr yîng kít tĕung
The more I avoid you, the more I miss you
อยาก ดึง เธอ มา ไว้ แนบ กาย
yàak deung ter maa wái nâep gaai
Want to pull you to be close to me
เก็บ เธอ เป็น ความฝันสวยงามในใจ
gèp ter bpen kwaam făn sŭay ngaam nai jai
Keep you as a beautiful dream in my heart

ยิ่ง ใกล้ ใจยิ่ง สั่น
yîng glâi jai yîng sàn
The closer the heart, the more I’m shaking
เพราะ มี เธอ
prór mee ter
Because there’s you

แค่ ได้ มอง ได้ หายใจ
kâe dâai mong dâai hăai jai
Just able to watch, able to breathe
ไม่ ห่าง เธอ ไป ก็ มากพอ
mâi hàang ter bpai gôr mâak por
Not being far away for you is more than enough
เรื่องจริง ตรงหน้า ไม่กล้า ขอ
rêuang jing dtrong nâa mâi glâa kŏr
The reality is in front of me. I don’t dare to ask for it.
ไม่ ครอบครอง · แค่ รัก กัน
mâi krôp krong · kâe rák gan
Won’t possess, just love each other

ซ้ำ (*, **)
sám (*, **)
Repeat (*, **)

อยาก อยู่ และ หายใจ ใกล้ๆ เธอ
yàak yòo láe hăai jai glâi glâi ter
Want to stay and breathe close to you

เธอ รู้ บ้าง ไหม
ter róo bâang măi
Did you know?
ยิ่ง เจอกัน ฉัน ยิ่ง รัก
yîng jer gan chăn yîng rák
The more I see you, the more I love you
หัก ใจยิ่งลำบาก
hàk jai yîng lam-bàak
Breaking it off is even more difficult
ไม่ อยาก ให้ เธอ หายไป
mâi yàak hâi ter hăai bpai
I doesn’t want you to disappeared
ยิ่ง หลบ ก็ ยิ่ง คิดถึง
yîng lòp gôr yîng kít tĕung
The more I avoid you, the more I miss you
อยาก ดึง เธอ มา ไว้ แนบ กาย
yàak deung ter maa wái nâep gaai
Want to pull you to be close to me
เก็บ เธอ เป็น ความฝันสวยงามในใจ
gèp ter bpen kwaam făn sŭay ngaam nai jai
Keep you as a beautiful dream in my heart
ยิ่ง ใกล้ ใจยิ่ง สั่น
yîng glâi jai yîng sàn
The closer the heart, the more I’m shaking
เพราะ มี เธอ
prór mee ter
Because there’s you